تمیز کردن راحت ابرو

اگر از مادر یا این که مامان بزرگهایتان بپرسید حتما به شما خواهند اظهار کرد که در زمانهای خیر چندان دور آنان برای اصلاح چهره و یا این که برداشتن ابرو به طبع آرایشگرشان قبل از شروع کاربه پوست صورتشان کمی پودر می زد تا هم کار بندانداختن و اصلاح آسان تر باشد و نیز کرکها و موهای ریز روی پوست خوب تر چشم شوند و پوست تماما پاک شود و جایی از صورت برای بند پرت کردن از مداد نیفتد &#جراحة الانف 46;
متاسفانه امروزه کلیه این روشها کنار نهاده شده و به جایی رسیده که چه بسا گاهی پوست دقیق چهره را به سبک آقایان شیو می نمایند که اخیرا هم بهره از ماسکهای موبر و واکسهایی که باب شده والبته برای پوست هم بی زیان وجود ندارد جای خود را به روشهای سالم گذشته داده است .
به هر حال در صورتی‌که بعداز بازه زمانی دوره کوتاهی که آرایشگرتان ابروی شمارا برداشته و فرم داده است تنها ابروهایتان از شرایط تمیزی خویش خارج شده ولی فرم خویش را هنوز مراقبت کرده اند و شما میخواهید خودتان تارهای دور از هم و گهگاه نازک آن ها را بردارید &#تجميل الانف في ایران 44; بهتر است پاره ای پنکیک را با پد مخصوصش به زیرو حریم ابروها زده تا به راحتی تارهای بیش تر را از خط ابرو جداکنید و فقط با یک موچین آنها‌را بیرون بکشید .

این کار به توان مشاهده کرد شما جهت برداشتن تارهایی که منجر شده ابرویتان از تمیزی خارج شود یاری متعددی خواهد کرد . احتمالا در شرایط معمولی موهایی را که نباید بردارید را دست زده و فرم ابرو را هم به نیز بزنید و آنوقت است که مجبور خواهید شد تا در وارد شدن کامل ابروها برای رفتن به آرایشگاه طاقت فرمائید .اگر از مامان یا این که مامان بزرگهایتان بپرسید بدون شک به شما خواهند اعلام کرد که در زمانهای خیر چندان دور آن ها برای تصحیح صورت و یا برداشتن ابرو به طبع آرایشگرشان قبلی از استارت کاربه پوست صورتشان پاره ای پودر می زد تا نیز کار بندانداختن و اصلاح ریلکس تر باشد و نیز کرکها و موهای ریز روی پوست خوبتر چشم شوند و پوست کاملا منزه شود و جایی از فیس برای بند پرت کردن از مداد نیفتد .
متاسفانه امروزه همه این روشها کنار گذاشته شده و به جایی رسیده که چه بسا گهگاه پوست ظریف چهره را به سبک آقایان شیو می کنند که به تازگی هم بهره از ماسکهای موبر و واکسهایی که باب شده والبته برای پوست هم بی زیان نمی‌باشد جای خویش را به روشهای سالم قبلی داده است .
به هر حال درصورتی که بعد از بازه روزگار کوتاهی که آرایشگرتان ابروی شمارا برداشته و فرم داده است تنها ابروهایتان از حالت تمیزی خود بیرون شده ولی فرم خود را هنوز حفظ کرده اند و شما می‌خواهید خودتان تارهای متفرق و گاهی نازک آنها‌را بردارید , خوب تر است پاره ای پنکیک را با پد مخصوصش به زیرو محیط ابروها زده تا به راحتی تارهای بیش تر را از خط ابرو جداکنید و فقط با یک موچین آنان را خارج بکشید .

این کار به توان روءیت کرد شما جهت برداشتن تارهایی که سبب شده ابرویتان از تمیزی بیرون شود یاری زیادی خواهد کرد . ممکن است در وضعیت معمولی موهایی را که نباید بردارید را دست زده و فرم ابرو را هم به هم بزنید و آنوقت است که بدون چاره خواهید شد تا در داخل شدن کامل ابروها برای رفتن به آرایشگاه صبر فرمائید .
Captcha Challenge
TOP